Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Gorky és Zentai Kft. (1026. Budapest, Törökvész  lejtő 24) által szervezett, “Nordvital Everness kampányhoz” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1.  A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozó (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Gorky és Zentai Kft. nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

A Játékban való részvétel önkéntes.

 

2.  A Játék leírása

A Játékban a Játékosoknak lehetőségük van összesen 3 db Nordvital Everness Páros Heti bérletet nyerniük.

A Játékosoknak ki kell tölteniük a vásárláskor kapott szórólapot, ahol válaszolniuk kell egy feltett kérdésre. Ezt követően a Játékosoknak meg kell adniuk egy email címet, amelyen sorsolást követően értesíthetőek. Az email cím megadása a Játékban való részvétel feltétele.

A Játék zárását követően sorsolunk azok között a játékosok között, akik a játék időtartama alatt regisztráltak a játékba. A Szervező kizárólag a nyertes Játékost értesíti a Sorsolást követően.


3.  A Játék időtartama

A Játék 2024. június 1. és 2024. június 22. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23.59-iglehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4.  Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • A Játék során a Játékosnak vásárolnia szükséges egy db tetszőlegesen választott Nordvital terméket
 • A Játék során a játékosnak meg kell adnia egy érvényes email címet
 • A Játék során feltett kérdésre helyes választ kell adnia

 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

5.  Nyeremény

 

A Játék nyereménye összesen 3 db Nordvital Everness Páros Heti bérlet.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen közvetlenül felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja


a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol

ki.

6.  Sorsolás

 

A sorsolást Lebonyolító végzi, Lebonyolító székhelyén:1026. Budapest, Törökvész  lejtő 24. A sorsolás az alábbi időpontokban történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

 

 • 2024. június 9.
 • június 16.
 • június 23.

 

A sorsolás nem nyilvános.

 

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követő 3 munkanapon belül nem ad semmilyen visszajelzést, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 

7.  Nyertesek értesítése

 

A Nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesíti a Szervező. A Nyertesnek az első kiértesítést követően 3 munkanapja áll rendelkezésre visszajelezni.

 

A Nyertesek azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név és e-mail cím megadása.

 

8.  A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények emailben, elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

 

A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.


 

Amennyiben a nyertes a kiértesítést követő 3 munkanapon belül nem jelez vissza a kiértesítésre, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

 

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiértesítést követő 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

 

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

 

9.  Adatkezelés

 

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A Játékosok által a Játék során megadott adatok kezelője a Játék szervezője, azaz a Gorky és Zentai Kft. (1026. Budapest, Törökvész lejtő 24), mint adatkezelő. A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

A Játék során a Játékosoktól bekért személyes adatok listája: név, email cím.

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő hónapig kezelje;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként

eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General


Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

 

 

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: webshop@bio-barat.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a Játékkal kapcsolatos adatkezelés megfelel a hatályos adatkezelési előírásoknak. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

 

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

10.  Felelősség

 

A nyeremények szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető


 1. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11.  Egyéb

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

 

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a weboldalon.

 

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az webshop@bio-barat.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2024.05.22.

OLDAL TETEJÉHEZ